سیستم های برودتی

یونیت های تک زمانه

یونیت های تک زمانه با دو مدل یونیت تک فن و یونیت دو فن توسط شرکت عقاب سرد ارائه می شود.

یونیت های دوزمانه

یونیت های دو زمانه با سه مدل یونیت دو زمانه TOS 100 و TOS 200 و TOS 300 توسط شرکت عقاب سرد ارائه می شود.

سیستم های پلیت فریز

سیستم پلیت فریز با سه مدل یونیت 1/5 اسب پلیتی و یونیت 3 اسب پلیتی و یونیت 4 اسب پلیتی توسط شرکت عقاب سرد ارائه می شود.

ترموکینگ

ترموکینگ با چهارمدل MDI و MDII و MDII MAX و MDII SR توسط شرکت عقاب سرد ارائه می شود.

لیست مشتریان گروه صنعتی عقاب سرد

مقالات گروه صنعتی عقاب سرد